Adaptace sídel na změnu klimatu - Projekt

PODPOŘENO Z GRANTU Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA.

Adaptace sídel na změnu klimatu

Adaptace  sídel  na změnu  klimatu

Naše škola se zapojila do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Garantem projektu v České republice je Ekocentrum Koniklec Praha. Do projektu je zapojeno celkem 16 škol ze tří měst: Žďár nad Sázavou, Hradec Králové a Dobruška.

Žáci prozkoumají a zhodnotí dopady změny klimatu na naše město, vypracovávají návrhy  opatření na zmírnění těchto dopadů.

V rámci projektu budou  žáci 9.tříd provádět experimenty a badatelské aktivity v sedmi základních tématech  například: teplota ve městě, povodně, doprava, zelená architektura,… . Díky nim se seznámí s riziky, které přináší klimatické změny.  Navrhnou vhodná opatření pro naše město, která budou na závěr prezentovat před zastupiteli města. Součástí projektu je i tematicky zaměřená exkurze a simulační hra, při níž žáci ověří funkčnost navržených opatření.

Heslem celého projektu je: Klima se mění, kdo se připraví, nebude překvapen!

Věra Sobotková

Simulační hra – Adaptace sídel na změnu klimatu

Simulační hra  – Adaptace sídel na změnu klimatu

V úterý 24. 11. 2015 se žáci devátého ročníku věnovali simulační hře, což je poslední téma projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.  Pomocí hry ověřovali funkčnost opatření, která navrhovali při řešení jednotlivých témat. Na základě výsledků hry vylepšovali své návrhy adaptačních opatření. V následujících hodinách Praktik z chemie budou své návrhy zpracovávat do prezentace, se kterou vystoupí  v únoru 2016 před zastupiteli města.

Chytrá energetika – Adaptace sídel na změnu klimatu

Chytrá energetika  – Adaptace sídel na změnu klimatu

V pondělí 9. 11. 2015 žáci devátého ročníku pokračovali v práci na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.  Tentokrát se věnovali tématu chytrá energetika.

Žáci nejdříve v rámci domácího úkolu zjišťovali u vybraných domácích spotřebičů, jaký je příkon a jak dlouho denně běží. Následně v hodině fyziky počítali, kolik provoz těchto spotřebičů denně stojí. Poté se věnovali příčinám a důsledkům blackoutu a obnovitelným zdrojům energie.

Součástí práce na tématu byl i praktický úkol. S pomocí kufříkové elektrárny se pokoušeli na zmenšených modelech vyrobit elektrickou energii. Vyzkoušeli si výrobu elektrické energie za použití solárního panelu, větrné elektrárny a ruční kličky.

Na závěr opět navrhovali opatření pro zlepšení hospodaření s energií v našem městě: solární panely pro ohřev vody na střechu naší školy, na střechu bazénu, u Tisůvky vybudovat větrnou elektrárnu.

Povodně – Adaptace sídel na změnu klimatu

Povodně  – Adaptace sídel na změnu klimatu

V úterý 3. 11. 2015 žáci devátého ročníku pokračovali v práci na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.  Tentokrát se věnovali tématu povodně .

Žáci nejdříve v rámci domácího úkolu zjišťovali, kdy naše město zasáhla povodeň. Všichni si vzpomněli na květen 2014, kdy voda z přívalového deště zaplavila naše tělocvičny. Také zjistili, že naše město, které leží nedaleko evropského rozvodí, není povodněmi příliš ohroženo.

Součástí práce na tématu byl praktický experiment: měření rychlosti proudění vody. Plastová trubka představovala vodní tok a skleněná kulička vodu. Žáci měřili a porovnávali, za jak dlouho voda proteče rovným korytem a za jak dlouho zvlněným korytem. Prakticky ověřili, že meandrující tok řeky výrazně zpomaluje rychlost vody v řece.

Na závěr opět navrhovali protipovodňová opatření: opravit kanalizaci, v okolí řeky Sázavy zbudovat suché poldry, v okolí polí vybudovat travnaté vsakovací pásy.

Povodně – Adaptace sídel na změnu klimatu

Obrázků: 1-3 z celkem: 5    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Adaptace sídel na změnu klimatu – Exkurze

Adaptace sídel na změnu klimatu – Exkurze

Ve středu 21.10.2015 žáci devátého ročníku  pokračovali v práci na projektu exkurzí. Exkurze je komplexním programem zaměřeným na zpracování bioodpadu, hospodaření na zemědělské půdě a ochranu proti vodní erozi.

Nejdříve  se zábavnou formou seznámili s různými způsoby likvidace odpadu a s nakládáním s bioodpadem. Poté se žáci vydali na exkurzi do bioplynové stanice firmy ODAS ve Žďáře nad Sázavou. Zde se od pana Svobody dozvěděli, jak  stanice pracuje. Dochází zde k rozkladu rozložitelných odpadů za nepřístupu vzduchu na bioplyn a organický substrát, který se používá jako hnojivo. Vzniklý bioplyn se používá k výrobě elektrické energie a tepla. Z bioplynu, který vzniká v bioplynové stanici, se vyrábí elektrická energie pro 1 200 domácností a teplo pro 60 domků ve Žďáře.

V další části žáci shlédli film o povodních a věnovali se tématu vodní eroze. Porovnávali jednotlivé typy krajiny: krajina s menšími poli rozdělená remízky, pásy keřů a krajina s velkými lány.

Na závěr opět navrhli adaptační opatření. Naši žáci navrhují: zlepšit propagaci třídění bioodpadu, zlepšit rozmístění hnědých biopoplenic, zapojit do sběru bioodpadu i okolní obce v okolí města na okrajích polí budovat zatravňovací pásy.

Adaptace sídel na změnu klimatu – Exkurze

Adaptace sídel na změnu klimatu – Zelená architektura

Adaptace sídel na změnu klimatu – Zelená architektura

V úterý 20.10.2015 žáci devátého ročníku pokračovali v práci na projektu dalším tématem: Zelená architektura. Toto téma je aplikací získaných informací  z předchozích aktivit o vodě, vegetaci a zeleni.

Nejdříve vyhodnotili výsledky prachové zkoušky, kterou založili v tématu Zasakovací zkouška. Porovnáním výsledků zjistili, že zeleň zachytí velké množství prachu. Dále se věnovali pojmům zelená architektura a urbanismus, formou hry se seznámili s pasivními domy a základními pravidly stavby takových domů (jednoduchý tvar, orientace oken na jih, dobrá izolace domu a trojitá skla v oknech). Experimentem porovnali izolační vlastnosti polystyrenu, černého plechu, zrcátka, namočeného rašeliníku.Vyhodnotili, že nejlepší izolační vlastnosti má namočený rašeliník.

Na závěr navrhovali konkrétní opatření pro naše město: ozelenit budovy na náměstí a budovy firem – Hettich, ŽĎAS,  vybudovat zelené střechy na školách a vertikální zahrady na Stalingradě. Jako vhodné prostory na stavbu nových domů navrhují okolí ulic Novoměstská a Brněnská. Stavět by se nemělo v okolí Zelené hory a na Vysočanech

Adaptace sídel na změnu klimatu – Zelená architektura

Adaptace sídel na změnu klimatu – Doprava

15.10.2015 žáci pracovali na dalším tématu projektu – doprava.

Cílem bylo zmapování dopravní situace ve městě, vlivu náhlých změn počasí na chod dopravy, návrhy na vylepšení dopravní infrastruktury v našem městě.

Žáci popsali svoji cestu do školy: délku cesty, jak dlouho cesta trvá, jaké má příjemné a nepříjemné stránky. Z tohoto vyplynulo, že polovina žáků chodí do školy pěšky a polovina jezdí autobusem, nejvíce žáků bydlí v okolí školy  a ve škole jsou do 5 minut.

  Dále se věnovali zmapování dopravních tras po městě do význačných bodů: poliklinika, bazén, nádraží, zamýšleli se nad možnými opatřeními, která lidem usnadní cestu do těchto míst. Součástí práce bylo i řešení situace, kdy v důsledku změny počasí nastane dopravní kolaps, například: náledí, přívalový déšť, velmi silný vítr.

Na závěr práce žáci navrhovali, jak zlepšit dopravní situaci ve městě. Mají tyto návrhy: semafor nebo kruhový objezd na křižovatce Jihlavská – Chelčického, bezbariérové náměstí, obchvat Tokoz – Žďár III.

Adaptace sídel na změnu klimatu – Doprava

Adaptace sídel na změnu klimatu – Voda, vegetace, teplota

Adaptace sídel na změnu klimatu – Voda, vegetace, teplota

7.10.2015 žáci pracovali na dalším tématu projektu – sledování vody, vegetace a teploty ve městě.

Cílem bylo zmapování zeleně, vodních ploch a povrchů v našem městě, ověření  retenčních schopností různých materiálů a návrhy opatření pro město k udržení příznivého klimatu.

Žáci mapovali výskyt zeleně, vodních prvků a propustných povrchů ve městě. Porovnávali retenční vlastnosti různých materiálů: mech, hlína, mulčovací kůra, písek, štěrk, beton. Praktickými pokusy prakticky ověřili, že nejlépe vodu zadrží mech a nejhůře beton.

Další částí bylo vyhodnocení zeleně a vodních ploch v našem městě a návrhy adaptačních opatření.  Žáci zjistili, že v našem městě je dostatek zeleně                i vodních ploch. Pro zlepšení mikroklimatu města doporučují vybudovat kašnu v parku u Ivana. Ve vybraných lokalitách města doplnit velké květináče   s květinami. Žáci doporučují tyto lokality: pěší zóna, ulice Brodská.  Okolí silnic  a parkovišť lemovat stromy, na parkovištích místo asfaltu používat vegetační dlaždice.

Adaptace sídel na změnu klimatu – Voda, vegetace, teplota

Obrázků: 1-3 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Adaptace sídel na změnu klimatu - Zasakovací zkouška

Adaptace sídel na změnu klimatu -  Zasakovací zkouška

V úterý 15. 9. 2015 žáci devátého ročníku pokračovali v práci na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.  Tentokrát se věnovali zasakovací zkoušce. Prakticky ověřovali propustnost různých povrchů. Měření prováděli na dlaždicích před školou, asfaltovém chodníku podél školy, na parkovišti pokrytém vegetačními dlaždicemi a na trávníku v arboretu.
Do měřící trubky nalili 200 ml vody a sledovali, jaké množství vody se vsákne za 3 minuty. Měřením zjistili, že nejlepší zasakovací vlastnosti má tráva a vegetační dlaždice a žádná voda se nevsákla do asfaltu. Na závěr umístili v arboretu a na okno školy Petriho misky na test prašnosti. Jeho výsledky budou vyhodnocovat v tématu Zelená architektura.

Adaptace sídel na změnu klimatu - Zasakovací zkouška

Adaptace sídel na změnu klimatu – Teplota ve městě

Adaptace sídel na změnu klimatu – Teplota ve městě

Prvním tématem projektu byla teplota ve městě a její měření, kterému se žáci věnovali 8.9.2015

Cílem práce bylo seznámení se s termosnímkem, s použitím termokamery a praktické měření a porovnávání povrchové teploty na jednotlivých lokalitách s vegetací a bez vegatace.

Žáci měřili teplotu na dlaždicích před školou, ve školním arboretu, na ulici Palachova, na parkovišti Palachova. Při práci měřili teploty klasickým teploměrem a termokamerou a porovnávali jednotlivé výsledky měření.

Žáci si prakticky ověřili, že vegetace zadržuje vodu a díky jejímu odpařování dochází k ochlazení okolí, což má velký význam v horkých dnech.

Adaptace sídel na změnu klimatu – Teplota ve městě

Obrázků: 1-3 z celkem: 5    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Webové stránky projektu

http://www.adaptacesidel.cz/doskol/ Více

Facebook

https://www.facebook.com/adaptacesideldoskol?fref=ts Více
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy