Školská rada

Školská rada

Školská rada pracuje v tomto složení :

Předseda :     zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Členové :       zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

                        zástupce pedagogických pracovníků

                        zástupce pedagogických pracovníků

                        zástupce zřizovatele

                        zástupce zřizovatele         

 

 Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,příspěvková organizace

 

Jednací řád školské rady

Školská rada je zřízena v souladu s ustanovením paragrafu 167 zák č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle ustanovení § 168 školského zákona, a to:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení,

  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Čl. 2

Školská rada se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně. Termíny schůzek se stanovují s ohledem na potřeby školy s přihlédnutím k povinnostem rady stanovené zákonem.

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložené školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 4.

Jednání školské rady svolává předseda nejméně 7 dní před zasedáním. Podklady pro jednání  zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

 

 

Čl. 5

Zasedání školské rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se jednání zúčastní ředitel školy nebo jím pověřený zástupce.

Čl. 6

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání  projednává školská rada kontrolu  plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, ředitele školy, pokud je  přizván k jednání. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky.

Čl. 7

Školská rada se usnáší nadpoloviční  většinou všech členů při schvalování výroční zprávy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 8

O schválení dokumentů uvedených v čl. 1 písmeno b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada dokument neschválí, ředitel předloží nový dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školaská rada neprojedná dokumenty uvedené v čl.1 písmeno b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 9

Zápis ze zasedání školské rady vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá jej ostatním členům rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen rady.

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Jednací řád nabývá účinnosti dnem 15.dubna 2015

 

Ve Žďáře nad Sázavou 15.dubna 2015

Zpracovala:  Jana Bernardová

 

 

Kontakty na členy školské rady

Zápisy ze zasedání školské rady

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy