logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

Provoz školní jídelny od 2.11.2020

Provoz školní jídelny od 2.11.2020

Školní jídelna od 2.11.2020 umožní žákům účastnícím se distanční výuky nově odběry obědů i v tzv. menu boxech  (tedy k odnesení domů) za cenu 30, 32, 34,- Kč/vydaný oběd. Obědy do menu boxu je nutné objednat do 7:00 hodin téhož dne buď na telefonním čísle 566 622 703, kde je i záznamník, nebo na e-mailu jmokrisova@1zdar.cz. Čas výdeje bude v 13:00 – 13:30 hodin ve školní jídelně - vstup vchodem pro cizí strávníky.

Podmínky pro výdej a konzumaci  školních obědů v prostoru školní jídelny pak zůstávají beze změny: objednání stravy přes portál www.strava.cz, cena 22, 24, 26,- Kč/vydaný oběd a čas výdeje v 13:00 – 13:30 hodin ve školní jídelně - vstup vchodem pro cizí strávníky.

Informace MŠMT

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga poslal na všechny základní školy dopis, ve kterém požádal vyučující i žáky o dodržování protiepidemických opatření během týdne od 26. října do 30. října 2020, kdy zůstanou školy zavřené. Žákům 1. a 2. stupně základních škol MŠMT připravilo informační letáky, které dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době. Bližší informace najdete zde.

Ve dnech 26. až 27. jsou školy vládním opatřením uzavřeny, 28. října je státní svátek a 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny. 

Způsob výuky v období od 2. listopadu 2020 sdělíme na základě rozhodnutí Vlády ČR.

Žádost ošetřovné

Žádost ošetřovnéPodle informace Ministerstva práce a sociálních věcí (zde) není nutné vydávat potvrzení o uzavření školy. Interaktivní tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je pro žadatele je dostupný na ePortálu zde, tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění pak zde.

Pomoc s distanční výukou

Pomoc s distanční výukou

Poradenské centrum Kolping  nabízí pomoc rodičům a žákům v období distanční výuky:
- možnost tisku materiálu
- propojení rodičů/žáků a pedagogů
- pomoc se strukturováním výuky rodičům
- náměty k procvičování a opakování učiva a
- případné půjčení výpočetní techniky.

Kancelář:
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 (budova České pojišťovny)
591 01, Žďár nad Sázavou 1
tel: +420 725 737 808 (stačí jen prozvonit)
e-mail: poradenske.centrum@kolping.cz
fb: @poradenske.centrum.kolping
web: www.poradenskecentrum.kolping.cz

Poradci:
Mgr. Renata Horká
e-mail: renata.horka@kolping.cz
tel.: +420 725 737 808

Mgr. et Mgr. Kateřina Součková
e-mail: katerina.souckova@kolping.cz
tel: +420 725 741 156

Provoz školní jídelny v období 15.10.2020 - 23.10.2020

Provoz školní jídelny v období 15.10.2020 - 23.10.2020 Provoz školní jídelny nebude v období 15.10.2020 - 23.10.2020 přerušen, školní jídelna tak umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem, které se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Oběd si lze objednat prostřednictvím portálu www.strava.cz.
Přihlášené obědy budou vydávány ve vyhrazeném čase
13:00-13:30 hodin a pouze pro přímou konzumaci ve školní jídelně.
Příchod do jídelny – vstupem pro cizí strávníky.

Distanční výuka

Distanční výukaRozhodnutím vlády je od středy 14. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků ve školách. Od této doby se všichni žáci účastní distanční výuky, tedy vzdělávání na dálku prostřednictvím:

- školních webových stránek a aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka) (1. stupeň)

- aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka) a Microsoft Teams (2. stupeň)

Opatření platí pro všechny ročníky školy.


Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.

Distanční výuka všech tříd potrvá do pátku 23. 10. 2020. Po tomto období následuje týden s mimořádným volnem, státním svátkem a podzimními prázdninami. Návrat žáků do běžné prezenční výuky je prozatím plánován na pondělí 2. 11. 2020.

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet!

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet!

I letos se žáci a studenti základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Pro žáky a studenty jsou připraveny aktualizované e-learningové lekce a krátké videospoty, kde se dozví nejdůležitější informace z oblasti bezpečného chování na internetu. Lekce jsou zaměřené na sociální sítě, kyberšikanu, kybergrooming nebo používání mobilních telefonů. V dnešní době, kdy se opět výuka pozvolna přesouvá do online světa, je důležité problematiku bezpečného chování na internetu nepodceňovat a věnovat ji pozornost. Na tyto vzdělávací materiály navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek jsou soutěžící zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu společností Microsoft a GORDIC.

Každý měsíc organizátoři vylosují z úspěšných absolventů soutěžního kvízu dva výherce chytrých náramků.
Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.KPBI.cz. Soutěžní kvíz poběží do konce února 2021. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS.
Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován po záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.


Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP

Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP

Bezpečnost na internetu patří mezi jedno z témat, na které se v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou zaměřil realizační tým a během prázdnin vytvořil metodický materiál Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP - odkaz zde - a také leták zde, který je k dispozici pro žáky základních škol v území ORP Žďár nad Sázavou. Tento metodický materiál představuje stručný výtah informací z dostupných zdrojů s nabídkou odkazů na další podrobné informace či videa.


Portál Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz

Naše škola aktivovala licenci na využití služeb portálu Proškoly.cz, který  poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma. Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logiku, paměť, prostorovou představivost, vnímání, koncentraci apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu. Provozovatelem portálu Proškoly.cz je společnost DATABOX s.r.o.

Přístupové údaje dostanou žáci prostřednictvím třídních učitelů.

Jak postupovat v případě výskytu respiračních obtíží u žáků - aktualizace

Jak postupovat v případě výskytu respiračních obtíží u žáků - aktualizace

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Novinky dne 14.9.2020 projednala Rada vlády pro zdravotní rizika. Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. V případě, že má dítě chronické respirační onemocnění, jako je například astma, alergická rýma apod., rodič předloží škole čestné prohlášení, případně kopii zprávy z poradny. Takto lze předcházet zbytečným návštěvám v ordinacích lékařů jen kvůli vystavení potvrzení.

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) - zde.

Z uvedeného materiálu  m.j. vyplývá:

 • v případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá  od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

 • kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič

 • lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič

 • rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

 • dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

 • Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

 • pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.

 • zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu

 

Od čtvrtka 10.9.2020 budou povinné roušky ve společných prostorách škol

Od čtvrtka 10.9.2020 budou povinné roušky ve společných prostorách školMinisterstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol (např. chodby a toalety). Ve třídách není použití roušek povinné.
Doporučujeme, aby žáci měli alespoň 2 roušky.
Bližší informace:
Mimořádné opatření MZ ČR zde a tisková zpráva zde.

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

- Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
- Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
- U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
- Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
       - příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
       - příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
       - příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

- Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Celé znění aktualizovaného manuálu MŠMT zde

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy