logotyp

9. A

Mgr. Nováková Blanka

TŘÍDNICKÉ INFORMACE

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLU

• V oborech vzdělání s maturitní zkouškou (MZ) se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP), a kromě přijímání do zkráceného studia dle § 85 školského zákona).

Dokdy je nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát). 

Termíny pro podání přihlášky

 1. do 30. listopadu 2021 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)

do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem) 

 • MŠMT stanovilo ve školním roce 2021/2022 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

 čtyřleté obory vzdělávání:

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 

12. dubna 2022 

13. dubna 2022 

10. května 2022 

11. května 2022 

• Ředitel školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky a pro obor GSP stanoví:

 a) jednotná kritéria pro přijímání ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání, popř. v různých zaměřeních ŠVP – kritéria musí mj. jiné obsahovat podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení v minimálním rozsahu 60 %, v případě oboru GSP min. 40 %, může být stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby byl přijat;

b) způsob hodnocení těchto kritérií (obsahuje hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání, výsledky jednotné zkoušky, je-li součástí přijímacího řízení, výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případné další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče);

c) předpokládané počty přijímaných uchazečů.

 • Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.

 • Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:

 - od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou;

- od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP;

 - od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.

• Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

• Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).

• U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února, nekoná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu.

Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;

 b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole;

ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

• U oborů vzdělání bez MZředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala,

 jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala;

 v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení, ředitel školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle tohoto doporučení.

 • · Uplatnit zápisový lístek je možné jen jednou. Výjimka je možná ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpět (pokud bylo jeho odvolání úspěšné a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

• Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

VÍCE INFORMACÍ:

www.msmt.cz ( Vzdělávání - Střední vzdělávání - Přijímání na střední školy a konzervatoře)

 www.kr-vysocina.cz (Školský portál-Přijímací řízení)

 www.cermat.cz (informace k jednotné přijímací zkoušce)

DĚJEPIS

začátek května - písemka z poválečných dějin ve světě, info rozesláno v EdPg.

Pomůcky: malý linkovaný sešit č.544 (564), psací potřeby, učebnice (rozdáme v úvodní hodině) a lepidlo (nůžky).

Český jazyk - kritéria hodnocení mluvního cvičení ve slohu

Český jazyk - kritéria hodnocení mluvního cvičení ve slohu

Český jazyk - tzv. startovací věty pro hodnocení práce spolužáků a pro sebehodnocení

REFLEXE PRO SPOLUŽÁKY (startovací věty)

Tvojí práci by pomohlo …

Zkus se zamyslet nad …

Zajímavé bylo, jak jsi …

Nerozuměl/a jsem …

Bylo by lepší, kdybys …

Zkusila jsem …

Zamysli se o / nad …

Já na tvém místě bych …

Zajímavé bylo …

Navrhuji ti …

Zaujalo mě ...

Víc by se mi líbilo …

Oceňuji, že ...

Podařilo se ti ...

Skvělé, že jsi ...

Výborný nápad byl …

Práce obsahovala ...

Viděl/a jsem, že …

Všiml/a jsem si …

Práce výborně vystihla …

V práci chybělo …

Práce neobsahovala …

Všiml/a jsem si, že …

Jiná varianta by mohla být …

Nečekal/a jsem, že …

____________________________________________________________________________________________________

SEBEHODNOCENÍ - REFLEXE

Mohl/a jsem se naučit více, kdybych …

Překvapilo mě …

Obzvláště mě zaujalo …

Jednou z věcí, které jsem se naučila/a, je …

Nejužitečnější věc, kterou si z této hodiny odnáším, je …

Rád/a bych se dozvěděl/a více o …

Nejsem si jistý/a …

Nejvíce se mi na této hodině líbilo …

Nejsem si jistý/á …

Pochopil/a jsem, že …

Dnes mi došlo, že …

Český jazyk - čtenářská výzva

Český jazyk - čtenářská výzva

Český jazyk - témata mluvního cvičení do slohu

Český jazyk - témata mluvního cvičení do slohu

Chemie

Pomůcky do hodin chemie: sešit č 540 nebo 544 (můžete poklračovat v sešitě z minulého roku), tabulky, učebnice Anorganické chemie, psací potřeby

Konzultační hodiny: středa 14:00 č.305
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy