logotyp

EKOŠKOLA

Ekoškola

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 v červnu 2019 již počtvrté obdržela  mezinárodní titul Ekoškola, který je v České republice řízen pražskou asociací Tereza a  probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Titul Ekoškola je oceněním škol, ve kterých žáci s učiteli snižují ekologický dopad provozu školy a zlepšují její prostředí.

Celý program Ekoškoly plánují a řídí žáci, kteří pod vedením učitelek Evy Voborné a Věry Sobotkové pracují v Ekotýmu školy. Ten je tvořen zástupci tříd 4. – 9. ročníku. Jedná o jakousi ekologickou radu , která je vytvořena za účelem řešení ekologických problémů v budově a okolí školy.  Členové týmu dále připravují a hodnotí jednotlivé ekologické akce, které jsou ve škole realizovány. V tomto roce se Ekotým schází vždy první úterý měsíci.

Základem naší práce je Ekokodex . Obsahuje pravidla,která jsme si stanovili a která dodržujeme.

Náš Ekokodex:

-          chraň přírodu

-          šetři vodou

-          starý papír patří do sběru

-          větrej úsporně

-          odpadky patří do košů

-          hospodař s energií, nesviť zbytečně

-          buď zodpovědným člověkem, nenič přírodu, třiď odpad

-          udržuj pěkné životní prostředí školy

-          starej se o zeleň, zasaď strom, pěstuj květiny

Poprvé nám byl titul udělen v červnu 2007. V červnu  2019 jsme titul EKOŠKOLA převzali počtvrté a byl nám udělen na čtyři roky.

Zasedání Ekotýmu 2019/2020

Certifikát

EKOŠKOLA - Audit - 3. obhajoba

chcete-li se dozvědět více klikněte na odkaz Více

Vzájemné vzdělávání žáků – Den Země 23.3.2015

Vzájemné vzdělávání žáků – Den Země 23.3.2015

Součástí celoškolního projektu  Den Země konaného dne 23.5.2015 byla práce žáků pátého ročníku na tématu Odpady.  Program na tento den pro své mladší spolužáky připravili žáci devátého ročníku a také jsme jim celý den s řešením jednotlivých úkolů pomáhali. Na jeho přípravě jsme spolupracovali se členy Ekotýmu a třídními učiteli pátých tříd. Při řešení jednotlivých úkolů jsme se věnovali vzniku, třídění odpadů a významu jednotlivých kontejnerů na odpad, věnovali se výpočtům produkce odpadů, úsporám při výrobě papíru díky sběru starého papíru. Do mapy České republiky jsme zakreslovali významná města z hlediska zpracování odpadů.Také jsme si vyrobili vlastní ruční papír. Závěrečnou částí práce bylo mapování umístění kontejnerů na tříděný odpad v okolí školy.

Při řešení jednotlivých úkolů jsme všichni spolupracovali a tento den byl přínosný jak pro mladší tak i pro starší žáky

 Alena Augustinová 9.A   Michal Novák 9.A   Josef Brabenec 9.A   Sára Hladíková 5.C   Anna Plevová 5.C

Sběr baterií

V rámci projektu Recyklohraní je vyhlášena velká sběrová akce baterií. Pokud máte doma staré baterie, přineste je do školy, získáte pro třídu více bodů na odměny. Akce probíhá do konce října. Staré baterie noste i po skončení této akce v průběhu celého školního roku.

Analýza prostředí školy

V únoru 2014 proběhlo v naší škole dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit, jak se našim žákům líbí vnitřní prostředí školy a  jak hodnotí okolí školy. Současně naši žáci mohli navrhovat čím naši školu a její okolí vylepšit.

Tohoto šetření se zúčastnilo 89% žáků naší školy a vyplynuly z něj tyto závěry. Vnitřní prostředí školy se líbí 72% žáků, nelíbí se 5% žáků, pouze částečně se líbí 23% žáků. Vnější prostředí školy se líbí 73% žáků, nelíbí se 2 % žáků, pouze částečně se líbí 25 % žáků.

Návrhy na zlepšení vnitřního prostředí školy: barevné třídy, vůně a více zrcadel na WC, polstrované židle pro žáky ve třídách, více pingpongových stolů, nové televize do tříd.

V okolí školy by se mělo zlepšit: upravit jezírko v arboretu, sběr odpadků v okolí školy, v zimě lepší údržba příjezdové cesty, více hřišť v okolí školy, lavičky před školou, více květin v arboretu.

Bohužel ne všechny návrhy našich žáků jsou v možnostech školy.

Plníme naše závazky – pštros Eda

Plníme naše závazky – pštros Eda

Dne 23.1.2014 čtyři zástupci žákovského parlamentu (M.Nepejchalová a  A.Řádková z 9.A; R.Prokop a P.Šimek z 9.B) s p.uč.D.Havelkovou jeli osobně předat finanční dar ve výši 3000 Kč do Zoo Jihlava, kde jsme adoptovali v loňském roce pštrosa Edu a zavázali se, že jako adoptivní rodiče budeme každý rok přispívat na jeho chov. Peníze jsme vydělali na školním vánočním jarmarku.

Krmení ptáčků ve školním ARBORETU

Krmení ptáčků ve školním ARBORETU

Tak jako každý rok, tak i letos nezapomněly děti ze 3.C na své ptačí kamarády a pravidelně jim sypou do krmítka slunečnicová semínka a proso.

Jen od krmítka děti odejdou,  už se sem slétají sýkorky, kosi, hejli…

Podzimní výzdoba školy

Ekotým školy vyhlásil soutěž o nejhezčí podzimní výzdobu školy. Porota složená ze členů ekotýmu vybírala nejhezčí  a nejzajímavější  výzdobu. Hodnocení nebylo jednoduché. Porotu nakonec nejvíce zaujala výzdoba ve třídě 1.A, na druhém místě se společně umístily třídy 4.B a 5.B, na třetím místě pak třída 7.A.

72 hodin – Ruku na to!

10. a 11.10.2013 proběhl na naší škole projekt 72 hodin – Ruku na to! Jsou to  tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (10. – 13. října 2013)  se dobrovolníci po celém Česku zapojují  do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.

Do projektu se zapojili žáci 7.ročníku, kteří se věnovali úklidu v okolí školy, žáci 8.ročníku pracovali v arboretu, žáci 4.ročníku uklízeli v okolí rybníku Kameňák.

Týden zdravé výživy

Ve dnech 14. – 18.10.2013 proběhl na naší škole Týden zdravé výživy. Během tohoto týdne se žáci věnovali potravinám a jejich ceně, Éčkám v potravinách, proběhl průzkum stravovacích návyků. V rámci projektu Regionální potravina připravovali bramboráky, na středisku ekologické výchovy v Krátké se zúčastnili programu Kopu, kopu brambory a Koulela se koulela brambora

„Co všechno sbíráme ?“

Během zimních měsíců sbíráme baterie, malé elektrospotřebiče, pomerančovou kůru, staré pečivo, víčka od PET lahví.

Na podzim jsme sbírali vyřazené počítače v rámci akce „Daruj počítač“

V lednu proběhne sběrová akce „Daruj mobil“

Tyto dvě sběrové akce jsou realizované v rámci programu Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT.

Baterie a malé elektrospotřebiče vybírá p. učitelka Voborná v kabinetě č. 225              

Pomerančovou kůru vybírají paní učitelky Štikarová a Maršounová ve skladu u šaten 1.stupně. Usušenou kůru zde mohou žáci odevzdat vždy ve čtvrtek v 7.40 – 7.55 hod. Tento sběr bude zahájen v lednu.

Staré pečivo vybírá paní učitelka Šlapáková tamtéž vždy v pondělí a v pátek v 7.40 – 7.55 hod.

Na víčka od PET lahví jsou na chodbách sběrové nádoby. 

Sběr papíru a kaštanů

Ve dnech 4. – 10.11.2013  proběhl na naší škole sběr starého papíru. Celkem nasbírali 11 560 kg papíru.

Mezi nejlepší sběrače patří: Klára Poláková ze 2.B, která odevzdala 530 kg, Filip Piechula  ze 2.C se 404 kg a Jaroslav Novák z 1.B, který odevzdal 400 kg.

Nejenže jsme si vydělali, ale hlavně jsme přispěli k ochraně životního prostředí.

Starý papír budeme sbírat opět na jaře.

V průběhu podzimu jsme sbírali i žaludy a kaštany. Také tady byli všichni velice pilní a odevzdali celkem 1 145 kilogramů těchto plodů. Naplněné pytle si pak odvezli myslivci na přikrmování zvěře v zimě.

Během zimy sbíráme pro zvěř také staré usušené pečivo.

Pomáháme druhým

Naše škola spolupracuje s fondem Sidus, což je na dobročinný projekt, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

V listopadu si žáci naší školy mohli za 39 Kč zakoupit hru „Můj malý DinoPark“ a publikaci „Jen na vlastní nebezpečí“ .

Prodejem těchto materiálů jsme získali 2 340 Kč, které jsme zaslali na účet fondu.


Ve spolupráci se školním parlamentem probíhá sběr víček od PET lahví. Sběrové nádoby jsou na chodbách školy, ale také na sedmi dalších místech ve Žďáře nad Sázavou, například na poliklinice, na městském úřadě, v Hypernově…

Z finačních prostředků, které získáme prodejem těchto víček přispějeme chlapci, který přišel o obě nohy, na nákup nových protéz. 

Mezinárodní den Ekoškol

 

Dne 7.11.2013 proběhl Mezinárodní den Ekoškol. Na naší škole to nebyl pouze jeden den, ale akce probíhaly celý týden.  V rámci tohoto týdne  žáci naší školy uklízeli okolí školy a arboretum.  V arboretu vybudovali hřbitov odpadků, natírali nádoby na květiny. Vedení školy zakoupilo koše na bioodpad, abychom se ještě zlepšili ve třídění odpadů. Všichni jsme měli radost z dobře a užitečně vykonané práce. 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy