logotyp

Naše škola

O naší škole

O naší škole

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,
příspěvková organizace

nositelka prestižního titulu Ekoškola

 


Co u nás najdete?

 • certifikovanou školu - značka Rodiče vítáni

 • příprava ke zkouškám Cambridge English (4. - 9.ročník) – partnerská škola

 • moderně vybavenou bezbariérovou školní budovu pavilónového uspořádání

 • atria pro pobyt žáků venku, školní pozemek a arboretum (školní zahradu)

 • tři počítačové učebny s připojením na internet

 • 3D tiskárnu

 • všechny učebny vybavené výpočetní technikou, dataprojektory a televizory

 • nadstandardně vybavené odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu

 • jazykové učebny vybavené speciální technikou pro výuku jazyků

 • multifunkční učebnu, knihovnu pro žáky i učitele, 17 interaktivních tabulí

 • keramickou dílnu s vlastní pecí

 • vysokorychlostní připojení k internetu pro žáky i mimo vyučování

 • dvě tělocvičny, posilovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem a workoutovými prvky

 • samostatné pracovny školní družiny spojené s vycházkovými dvory s relaxačním vybavením a trampolínou

 • moderní a prostornou školní jídelnu, výběr ze dvou jídel, možnost objednávání stravy po internetu

 • adaptační pobyty pro žáky 1. tříd  a harmonizační pobyty pro žáky 6. tříd

 • kurzy plavání  pro žáky 1, 2. a 3. tříd

 • hodiny bruslení

 • lyžařské kurzy

 • přípravu žáků na studium na středních školách

 • přípravu žáků do soutěží a olympiád

 • pestrou nabídku mimoškolní činnosti (soutěže, zájmové kroužky, akce s rodiči a pro rodiče, jarmarky, ... )

 • výuku anglického jazyka již od prvního ročníku

 • poskytování péče žákům individuálně integrovaným

 • pestrou nabídku volitelných předmětů dle zájmu žáků

 • školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence)

 • žákovský parlament

 • ekotým

 • pitný režim pro žáky včetně dotovaných mléčných výrobků

 • ovoce do škol pro žáky 1. stupně

 • zkušený kvalifikovaný pedagogický sbor

 • na aktuální dění ve škole  se můžete podívat v relacích školní televize ŠKOTEL

 

Základní škola Palachova 2189/35

Základní škola Palachova 2189/35

Areál školy se nachází uprostřed sídliště v okrajové části města nedaleko nádraží. Škola byla vybudována v roce 1994 a do povědomí veřejnosti se zapsala jako 5. základní škola. Po deseti letech došlo rozhodnutím  zřizovatale  ke splynutí 1. a 5. základní školy a od 1. 7. 2004 nese škola oficiální název Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace. Areál školy je složen z 5 pavilónů  – 1. stupně, 2. stupně, školní družiny, školní jídelny a tělovýchovného areálu. Škola vlastní i přilehlé arboretum a školní pozemek. Jsme školou bezbariérovou, barevnou, zelenou, moderně vybavenou, orientovanou na ekologickou výchovu s titulem Ekoškola.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 516 žáků, z nichž asi jedna čtvrtina dojíždí z okolních vesnic. Ve škole najdete školní poradenské pracoviště. Jeho činnost zajišťují výchovný poradce a  metodik prevence. Škola se zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola v rámci sdružení Tereza, v červnu 2007 tento titul získala a v letech 2011, 2014  a 2019 titul obhájila. Od té doby v rámci environmentální výchovy neustále rozšiřuje své aktivity.  Důraz klademe na výuku přírodovědných předmětů, čtenářskou, matematickou, informační gramotnost a jazykové vzdělávání. Škola je zapojena do programu digitalizace škol EDULAB a projektu v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina. Žáci mají anglický jazyk povinný  už od 1. třídy. Jsme partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Připravujeme žáky 4. - 9.ročníku ke zkouškám Cambridge English. Na nových webových stránkách – www.1zdar.cz  se rodiče a veřejnost  mohou prostřednictvím rubriky ŠKOTEL, což je naše školní televizní vysílání, seznámit s aktuálním děním ve škole. V březnu 2014 škola získala a  v následujících letech recertifikovala značku Rodiče vítáni a byla zařazena do sítě certifikovaných škol, které nabízí rodičům a zájemcům o školu vstřícné jednání a přístup k informacím.

Naše škola je aktuálně zapojena do:

- Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou", registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150, s cílem dalšího rozvoje čtenářské gramotnosti žáků na 1. stupni a rozvoje matematické gramotnosti žáků v devátých třídách.
- projektu „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou", reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223, jehož cílem je podpora zavádění inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancováný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání umožňuje pravidelné sdílení dobré praxe, kolegiální podporu pedagogických pracovníků žďárských základních škol v oblasti inkluze, zavádění nových metod do výuky a realizaci bezplatných kroužků zaměřených na rozvoj sociálních, komunikačních a kognitivních schopností a dovedností žáků.
- projektu „Živá zahrada", který je zaměřen na rozvoj venkovního zázemí za účelem školního a mimoškolního vzdělávání, zejména EVVO, přírodovědného a neintenzivního pěstitelství. Revitalizace stávajícího arboreta a jeho přeměna na živou přírodní zahradu zkvalitní zázemí pro výuku a výchovu v přírodním prostředí, rozšíří možnosti využití k venkovním aktivitám v rámci kroužků a školní družiny. Svým pojetím, navrhovanými prvky a vegetací, zprostředkuje uživatelům zážitek z přírody různými smysly. Soustavné pozorování přírodních dějů v průběhu roku výrazně napomůže k jejich snadnějšímu pochopení a aktivním zapojením žáků umožní i získávání širších kompetencí v oblasti vzdělávání i praktických činností. Plánovanými mimoškolními aktivitami a dobrovolnickou prací propojí každodenní život školy s místním společenstvím. Poslouží jako místo setkávání pro děti, žáky pedagogické pracovníky z jiných škol i širší veřejnost. Celkové náklady projektu dosahují 695 140,- Kč (500 000,- Kč je formou dotace Státního fondu životního prostředí České republiky).
- Projektu IKAP 1 „Učíme se ze života pro život" (implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I., registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656), rozvíjenou oblastí je polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO) a kariérové poradenství. V rámci projektu jsme pořídili tablety k vybavení mobilní odborné učebny a měřící sady Vernier pro výuku fyziky a chemie, dále stavebnice Teifoc, Merkur 8, Lego Mindstorms a robotické stavebnice Ozobot. Na školním webu je průběžně zveřejňována fotodokumentace nebo krátké videozáznamy z vyučovacích hodin, ve kterých bude projekt realizován.

Vzdělávací programy

Ve školním roce 2019/2020 pracuje škola podle následujících vzdělávacích programů:

1. stupeň:

 • 1., 2., 3., 4. a 5. třídy podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  Krok k rozumu, štěstí a vzdělání  (s výukou anglického jazyka od 1. ročníku)

2. stupeň:

 • 6., 7., 8. a 9. třídy podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  Krok k rozumu, štěstí a vzdělání

V anglickém jazyce

A v německém jazyce

Naše škola ve vysílání TV Vysočina

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy