logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

Úřední hodiny v době letních prázdnin

- středa 13. 7. 2022: 8:00 – 12:00 hodin
- pondělí 18. 7. 2022: 8:00 – 12:00 hodin
- středa 17. 8. 2022: 8:00 – 12:00 hodin
- pondělí 29. 8. 2022 8:00 – 14:00 hodin
- středa 31. 8. 2022 8:00 – 14:00 hodin

Vysvědčení + sladké osvěžení = PRÁZDNINY

Po covidové pauze se vrátila na závěr školního roku ke dveřím školy oblíbená akce “Cuc na kládě v čokoládě”, který pořádá Klub přátel školy.

Třídní důvěrníci dětem rozdávali před školou nanuky a přáli jim osobně krásné prázdniny.

DĚKUJEME.

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků

Letošní slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků za účasti rodičů a paní místostarostky se vydařilo.

Přejeme našim - nyní už bývalým - žákům do jejich budoucího života hodně zdraví, štěstí a úspěchů. A vždy je moc rádi uvidíme...

MĚJTE SE KRÁSNĚ.

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků a jejich třídních učitelek proběhnou 16. 6. 2022:

I.A –  třídní učitelka Mgr. Tereza Holá
         učebna č. 716, 15:00 hodin

I.B – třídní učitelka PaedDr. Miloslava Brychtová
        učebna č. 706, 15:15 hodin

I.C – třídní učitelka Mgr. Lucie Slavíčková,
        učebna č. 710, 15:30 hodinEdukační program ZAŽÍT SVĚT NEVIDOMÝCH

Žáci 7. A měli unikátní příležitost ZAŽÍT SVĚT NEVIDOMÝCH.

V rámci školního výletu absolvovali stejnojmenný edukační program v Technickém muzeu v Brně. Díky speciálně upraveným brýlím poznali, jak vidí náš svět lidé s různými očními vadami, seznámili se s Braillovým písmem a učili se ho číst, vyzkoušeli si Pichtův psací stroj pro nevidomé a zjistili, že chůze s bílou holí není vůbec jednoduchá.

A hlavně se žáci dozvěděli, jak efektivně zrakově postiženým pomáhat a usnadnit jim orientaci.

Úspěch v krajském kole fyzikální olympiády

Úspěch v krajském kole fyzikální olympiády
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se uskutečnilo krajské kolo Fyzikální olympiáda kategorie E žáků 9. ročníků, do kterého postoupil Karel B. z 9.A. Ten se v okresním kole umístil na krásném děleném 2. místě. V těžké konkurenci v krajském kole obstál a stal se úspěšným řešitelem krajského kola.

Gratulujeme!

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
- які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022 a 15. 6. 2022
Místo zápisu / Місце запису: od 12:00 do 17:00 hodin
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 15

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva./ Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa./ У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty/Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)/ заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)/ документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat/ документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií./Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями:

Пріоритет надаватимуться дітям 1-го року відповідно до наступних Критеріїв у наведеному порядку:

1 / Діти, які мають постійне місце проживання в районі водозбору початкової школи.

2 / Діти, які мають братів і сестер у цій школі.

Вирішальним підкритерієм у пункті 2 / буде рік, в якому брат/сестра навчається, і пріоритет буде надаватися дитині, яка має брата або сестру в молодшому році.

3 / Діти, які мають постійне місце проживання за межами території охоплення цієї школи, і водночас мають постійне місце проживання в Ждяр-над-Сазаву.

4 / Інші діти до заповнення можливостей перших років.

В межах індивідуальних Критеріїв порядок буде визначатися за датою народження зареєстрованих дітей, т.е. від старших дітей до молодших.


Týden dětského čtenáře

Týden dětského čtenáře

Mimořádný úspěch v literární soutěži

Mimořádný úspěch v literární soutěžiNaši žáci mají talent. Pravidelně se účastníme výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letošní podtéma bylo Živelné katastrofy. Našim žákům se podařilo získat několik míst na stupíncích vítězů už v okresním kole, měli jsme celkem čtyři úspěšné postupující práce do kola krajského.
A ano! Máme krásné umístění i v rámci celého Kraje Vysočina. Mezi několika desítkami slohových prací porota vybrala velmi zdařilý literární text Vaška K. ze 7.A. Poutavý příběh mladého hasiče a jeho jedné zdánlivě všední služby na stanici, který měl šťastný konec, porota ocenila 2. místem.

GRATULUJEME.

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

V úterý 12.4.2022 se  uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády kategorie  Z-6  žáci šestého ročníku a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Soutěž organizoval Active – středisko volného času Žďár nad Sázavou.
V této soutěži Jirka ze 6. A dosáhl vynikajícího úspěchu, umístil se na děleném prvním místě.

Jirkovi blahopřejeme ke skvělému úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Vítězství v okresním kole literární části soutěže Požární ochrana očima dětí 2022

Vítězství v okresním kole literární části soutěže Požární ochrana očima dětí 2022
V rámci výuky komunikační a slohové výchovy v českém jazyce na 2. stupni se mimo jiné žáci učí pracovat s texty různého typu a zkouší je tvořit. A baví je to. Nejednou se projeví i skrytý spisovatelský talent. Právě takoví „malí spisovatelé“ mohli uplatnit svoji kreativitu v literární části soutěže, kterou organizuje pravidelně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Česka. Název soutěže zní Požární ochrana očima dětí a mládeže a letošní téma bylo „ŽIVELNÉ KATASTROFY – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE“.
 
Naši žáci získali v okresním kole soutěže skvělá místa na stupíncích vítězů. V kategorii 6. a 7. ročníků zvítězil Vašek ze 7.A, získal svým napínavým vypravováním z hasičské stanice 1. místo. Tomáš ze 6.A byl na 3. místě. V kategorii 8. a 9. ročníků se na 2. místě umístil Dominik, na 3. místě Kája, oba z 9.A.
 
Všichni tito žáci postupují do krajského kola.
 
Gratulujeme a děkujeme za inicativu. Máme z vás radost!
       

Zápis do prvních tříd - rozhodnutí o přijetí

Zápis do prvních tříd - rozhodnutí o přijetí

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 183, odst. 2 „Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen i na úřední desce školy – u hlavního vchodu.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok  2022/2023 ve formátu .pdf ke stažení zde.

O přijetí ke vzdělávání bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání v kanceláři školy.

Úspěchy v jazykových soutěžích

Úspěchy v jazykových soutěžíchI v letošním školním roce nás reprezentovali žáci v jazykových soutěžích. Musíme všechny účastníky pochválit, protože si vedli opravdu skvěle. V okresním kole anglické konverzační soutěže se umístil Míša S. z 6.A  na krásném druhém místě a stejně tak i  Markéta B. z 9.A. Oba jsou jazykově velmi talentovaní. Míša soutěžil v kategorii i se sedmáky, o což cennější jeho výsledek je. A Markétka je opravdový jazykový talent. Nejenom že takto výborně uspěla v angličtině, ale reprezentovala naši školu i v německé konverzační soutěži, kde dokonce zvítězila a postupuje do krajského kola. Školní úspěch v okresním kole německé olympiády ještě podtrhl svým druhým místem Petr D. z 9.A, kterému také gratulujeme a všem ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Návštěva Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře n. S.

Tematické besedy v knihovně neodmyslitelně patří do výuky českého jazyka na 1. a na 2. stupni naší školy. Žáci se vždy těší a užívají si pobyt v příjemném prostředí. Tentokrát byla na programu základní knihovnická lekce, během které se děti dozvěděly o historii vzniku knihoven a o jejich vývoji až do dnešní podoby, získaly informace o organizaci a fungování knihoven a naučily se orientovat v knižních systémech. Na to navázala zajímavá beseda o autorech a dílech dobrodružné literatury pro děti a mládež, čímž si žáci mohli prohloubit aktuálně probírané učivo literatury.

Tým žáků z 8. ročníku v projektu Příběhy našich sousedů

V pondělí 4. dubna 2022 proběhla v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou závěrečná veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje nezisková společnost Post Bellum pro žáky základních škol. Cílem projektu je učit děti zajímat se o vyprávění starých lidí, naslouchat jejich vyprávění a životním zkušenostem z dějin 20. století. Žáci mají za úkol natočit celoživotní vzpomínky pamětníka ze svého sousedství a zpracovat je v příběh, který dokáží vyprávět dál svému okolí.

4 . 4. 2022 se účastníci projektu setkali a vzájemně se seznámili se svými výstupy, představili vybraného pamětníka, popsali vybraný způsob práce na projektu a sdělovali si dojmy a pocity z toho, co v rámci projektu zažili. Jejich proslovům naslouchali zástupci města Žďár v čele s panem senátorem Klementem, zástupci organizace Post Bellum a také odborníci na historii a média.

Tým naší školy tvořili žáci 8. ročníku. Ve velmi podařené prezentaci představili návštěvníkům divadla jejich víc než půlroční intenzivní práci. Pečlivě a podrobně seznámili přítomné s přípravami na průběh projektu, vyprávěli o tom, jak se účastnili tematických workshopů, jak probíhaly pravidelné schůzky, kde se plánovalo natáčení rozhovorů s vybraným pamětníkem a řešily se další organizační postupy. Zavzpomínali na společná milá setkání s pamětníkem při natáčení a podělili se o nezapomenutelné zážitky z exkurze do podniku Žďas, se kterým byl jejich pamětník nerozlučně spjat celý profesní život. Ukázali snímky dobových dokumentů, s nimiž pracovali na návštěvě Státního okresního archivu, kde hledali a nalézali dějinné souvislosti. Vyzdvihli vydařenou průzkumnou cestu do Velkého Meziříčí, kde na základě povídání s pamětníkem objevovali informace o pohnuté události z konce 2. světové války. Tento badatelský výlet završili přímo u rodného domu pamětníka, tedy tam, kde jeho osobitý životní příběh začal. V závěru prezentace poděkovali všem, kteří jim byli nápomocni. Za svoji usilovnou práci v projektu a za její skvělou veřejnou prezentaci sklidili velký a hlavně zasloužený potlesk.

Projekt Příběhy našich sousedů se našim žákům velmi vydařil. Mohli se dozvědět spoustu zajímavých věcí, naučili se novým dovednostem a obohatil je o nezapomenutelné zkušenosti.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Jak přiblížit žákům literární svět?

Zapojili jsme se do projektu DEN PRO ŠKOLU. Jeho cílem je přiblížit žákům abstraktní témata ze školního vzdělávacího programu a přivést do výuky člověka z praxe. Lékaře do přírodopisu, programátora do informatiky, tlumočníka do angličtiny. Vyprávěním svého příběhu mohou pomoci žákům najít motivaci pro další vzdělávání, rozšířit si obzory a vybrat si další cestu vedoucí k výběru povolání. Najít takového člověka je náročné. Projekt DEN PRO ŠKOLU, který realizuje Nadace České spořitelny ve spolupráci s platformou Začni učit propojuje učitele s dobrovolníky, kteří chtějí pomoci.

Pozvali jsme do předmětu český jazyk, konkrétně do slohové a literární výchovy, odborníka z praxe. Naším hostem byla paní Petra Čiháková, absolventka Literární akademie Josefa Škvoreckého, která je lektorkou specifického projektu KNIHY TROCHU JINAK. Jeho náplní je osobitá snaha zpracovávat unikátním způsobem doporučenou literaturu pro žáky a studenty. Princip spočívá v porozumění textu a seberealizaci, nikoliv ve schopnosti naučit se informace z literatury zpaměti, propojuje písemnictvím s různými oblastmi, zejména s výtvarným uměním a fotografií. Autorka představila žákům reálné ukázky právě takové tvorby, malby, kresby, fotografie, dokonce i kovářskou plastiku na motivy známé knihy. V připravených pracovních listech mohli žáci novátorskou výukovou technikou (blackout poetry) plynule navázat na právě probírané autory a díla z hodin literatury (A. S. Puškin, K. J. Erben). A někteří žáci, kteří mají rádi knihy, píší, skládají básničky či kreslí komiksy, se rozhodli do projektu KNIHY TROCHU JINAK aktivně přispět svými výtvory.

Žáci získali neotřelý vhled do světa literatury a mohli si uvědomit, jak silný vliv má na veškeré dění okolo nás. Dobrovolné zapojení odborníků z praxe do vzdělávacího procesu se u nás ve škole velmi osvědčilo.

ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ УКРАЇНИ

ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ УКРАЇНИ

RETRO DEN

RETRO je obecné označení pro něco minulého, zaniklého, bývalého, může se jednat o označení pro cokoliv zpět v čase. A my se v pátek 25. 3. zkusíme, aspoň trochu a aspoň na chvilku, v čase vrátit. Půjdete do toho s námi? Poproste rodiče, zeptejte se babiček a dědečků..., třeba je napadne něco, čím byste nám mohli společnou cestu do minulosti zpestřit.

Bude to jízda! A...pssst, chystá se i RETRO PŘEKVAPENÍ... ;)

Informace ke změně mimořádného opatření MzD ČR k nošení ochranných prostředků s účinností od 14. 3. 2022

Dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022 (zde).

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení.

Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že

• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
• pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.

Nový knižní koutek už slouží čtenářům

V naší škole budujeme zcela nový komunitní prostor. Jeho součástí je knižní koutek, který se bude stále doplňovat aktuálními knižními tituly pro děti. Pravidelnou půjčovní dobu budou zajišťovat sami žáci.

Čtenářská gramotnost a její pozitivní rozvíjení patří mezi klíčové vzdělávací kompetence.

Obrázků: 1-3 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Školní kolo olympiády z českého jazyka

Žáci 8. a 9. tříd se aktivně zúčastnili školního kola olympiády z českého jazyka. Proběhlo slavnostní vyhodnocení a všem byly předány drobné dárky.
Do okresního kola postupují tři nejúspěšnějí řešitelé, kterým se podařilo dosáhnout nejvyššího počtu bodů.

Všem děkujeme za hojnou účast a finalistům budeme držet pěsti!

Za námi první půlrok s projektem „Dějepis+“ aneb ověřování badatelské výuky moderních dějin

První půlrok celostátního projektu ověřování výuky moderních dějin za sebou mají žáci devátých tříd. Od září 2021 je naše škola zapojena do projektu spolupracujících institucí - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institutu ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů, s názvem Dějepis+.

Cílem projektu je posunout výuku dějepisu následujícími směry - učit se především dovednosti, jak s historickými informacemi pracovat - např. objasňovat příčiny a důsledky určité události, v roli badatelů rozebírat texty, fotografie či filmové ukázky, dohledávat v nich informace a kriticky zhodnotit jejich věrohodnost. Na tomto základě se snažíme podněcovat v žácích schopnost zaujímat a obhajovat vlastní názory. Žáci proto pracují nejen individuálně, ale také si navzájem sdílí své postřehy ve dvojicích nebo o nich diskutují ve skupinách.

Ponecháme-li stranou nezbytnou administrativu o detailní přípravě lekce a následně záznamu jejího průběhu ze strany vyučujícího, v praxi projektová výuka probíhá odučením lekce jednou za měsíc s tím, že vyučující se snaží přidělené téma také co nejlépe zařadit do tematického plánu učiva ŠVP ZV v 9.ročníku. Součástí každé lekce je badatelský pracovní list obsahující fotografie a texty, jež navazují či dále rozvádějí videoukázky. Žáci se rovněž pokouší na závěr lekci provést sebehodnocení obtížnosti svých odpovědí na badatelské otázky. Nedílnou součástí většiny lekcí je využívání digitální webové aplikace HistoryLab, jehož předpřipravená cvičení lze využít jako součást nebo přímo jako hlavní téma projektové lekce.

Během prvního pololetí byly postupně odučeny čtyři lekce (Evropa otřesená válkou, Fašismus a nacismus, Odboj a kolaborace, Lidice ve filmu) a v listopadu proběhlo tzv. testování – průzkum ve školách za pomoci vybraných historylabových cvičení, kdy žáci ve vyučovací hodině (každý samostatně) řešili zadané cvičení v aplikaci HistoryLab. Testování bude ještě zopakováno ke konci 2.pololetí. Tento anonymní sběr dat žákovských badatelských dovedností na počátku a ke konci účasti v projektu je důležitý proto, aby se mohla posoudit dosažitelnost očekávaných výstupů z badatelské výuky a případný nárůst badatelských dovedností a schopnosti více o věcech přemýšlet.
Ve fotogalerii se můžete podívat na oficiální logo projektu, ukázky badatelských pracovních listů a záběry z výuky nejnovější odučené lekce na téma popravy lidických mužů. mš

Obrázků: 1-3 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Projekt PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ pokračuje.

Tým žáků 8. ročníků usilovně pracuje na zajímavém projektu PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ, který organizuje nezisková společnost POST BELLUM. Cílem projektu je mapovat málo známé události moderních dějim 20. století. Našim tématem je podnik ŽĎAS pohledem pamětníka a zasloužilého zaměstnance pana Františka Zelníčka.
Máme za sebou natáčení rozhovorů s pamětníkem digitální kamerou, exkurzi přímo v podniku, školní interview s moderátorkou do rozhlasových vln Českého rozhlasu, před námi je další on-line workshop a stříhání získaných materiálů, výlet do Velkého Meziříčí za událostmi 2. světové války a v plánu je i exkurze do regionálního rozhlasového studia v Jihlavě.

Jedním z důležitých bodů v nabitém programu našeho týmu byla návštěva ve Státním okresním archivu ve Žďáře nad Sázavou.

Obrázků: 1-3 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY se vydařil. Záložky od žáků ze 3. Základní školy ve Zvolenu na Slovensku nás potěšily.

Obrázků: 1-3 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze v podniku Žďas

Exkurze na Žďas

Se spolužáky z 8. ročníku pracujeme od podzimu 2021 na projektu Příběhy našich sousedů, který dokumentuje vzpomínky pamětníků na dějinné události 20. století. Našim pamětníkem je pan František Zelníček, který pracoval celý život ve strojírenském podniku Žďas, v divizi metalurgie, na kovárně. A protože tento podnik patří k ikonám našeho regionu, rozhodli jsme se na něj v našem projektu cíleně zaměřit. Abychom poznali osobité průmyslové prostředí, kde pan Zelníček strávil celý svůj pracovní život, domluvila nám paní učitelka přímo na kovárně exkurzi. A 14. ledna jsme se do podniku vydali.

Žďas je jedna z největších výrobních společností na Vysočině a v roce 2021 slavila 70. výročí zahájení výroby.

Už při vstupu na vrátnici jsme dostali helmy, vesty a speciální brýle. Exkurze na Žďase byla velice zajímavá, viděli jsme různé fáze zpracování kovu. Nejzajímavější bylo tváření ohřáté oceli řízené z „boudičky“ pomocí počítače, různých tlačítek a kniplů. Lisy s tlakem až 2250 tun tvářejí ingoty (kovové polotovary určené na další zpracování) do požadovaných tvarů a rozměrů. Ten, který jsme viděli, měl hmotnost 10 tun a byl ohřátý na teplotu 1200°C, až oranžově svítil.
Velmi zajímavá také byla manipulace s horkými ingoty pomocí jeřábu pohybujícího se na kolejích nad kovacími lisy. Jak jsme se dozvěděli, jeřáb je jediné místo ve výrobě na kovárně, kde může pracovat žena „rukama“.

Bylo zajímavé sledovat a porovnávat Žďas z vyprávění pamětníka a Žďas současný.
Byl tam sice velký hluk, velké teplo a zrovna to tam nevonělo, ale jsem ráda, že jsem měla možnost na exkurzi jít a poznat Žďas i z jiné stránky.

Po exkurzi jsme dostali krásné propagační předměty jako termohrnek, diář, zvýrazňovač a propisku. Mockrát za ně děkujeme!

P.S.
Na Žďase se mi nejvíce líbila černá kočka, kterou jsme spatřili přímo ve výrobní hale, vedle velkého lisu, a velmi mě překvapilo, že tam byla. I když je to logické, že se na zimu stahují do míst, kde je teplo.

Martina Veverková, 8. A

Jak si zpestřit všední pobyt ve škole? Jednoduše. Stačí si obléct TEPLÁKY.

Pohoda ve škole - TEPLÁKOVÝ DEN

Pohoda ve škole - TEPLÁKOVÝ DEN
Projekt HRDÁ ŠKOLA nás baví.

Pátek 14. ledna bude ve znamení pohody. Všichni půjdeme do školy v pohodlném volnočasovém oblečení - v oblíbených teplákách. 

Těšíme se!


Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

• V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
• Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

• V případě, že se antigennímu testu žák nepodrobí, platí stejná režimová v případě pravidla jako doposud - nošení ochranného prostředku i při výuce.
• Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.
• Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let.
• Přehledné informace pro zákonné zástupce jsou uvedeny v letáku Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022zde

• Dokument Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení zde

Postup zákonných zástupců v případě pozitivního antigenního testu žáka:

Po nahlášení výsledků antigenního testování ze strany školy by měla být žákům s pozitivním antigenním testem automaticky vystavena tzv. eŽádanka na provedení PCR testu. eŽádanka bude zaslána ve formě SMS zprávy na mobilní telefon. Poté je nutné se objednat na potvrzovací PCR test, což je možné trojí cestou:

- on-line prostřednictvím objednávkového systému Kraje Vysočina - https://odbery.kr-vysocina.cz/odber-info/ezadanka
- telefonicky prostřednictvím krajské infolinky 564 602 602 nebo 564 602 604
- e-mailem na adrese odbery@kr-vysocina.cz

Není možné přijít na odběrové místo bez předchozího objednání – pracovníci odběrového místa budou vždy odkazovat na objednávkový systém nebo na krajskou telefonickou linku pro objednávku na konkrétní termín.

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví a hodně pohody

přejí 

zaměstnanci ZŠ Palachova

Prosincový dobrý skutek

Prosincový dobrý skutek

Prosinec je výjimečný měsíc v kalendářním roce. Začíná vlastně už v polovině listopadu, kdy se objevuje vánoční výzdoba v obchodních centrech a v ulicích měst a každý z nás si v duchu řekne: "Je TO tady..., Vánoce..." Zpočátku jen pomalu..., ale naprosto jistě... přichází fáze příprav, sháníme dárky pro naše blízké, uklízíme domovy, připravujeme dobroty... A během následujícího období často i přemýšlíme... o tom, jaký uplynulý rok byl, co se nám podařilo, co jsme nestihli a co nás od ledna čeká...

A my jsme v naší škole - v tom každoročně šíleném předvánočním kolotoči, který byl letos navíc OBOHACEN o neustálé a opakující se karantény tříd a který přinesl do slovní zásoby našich žáků nový pojem - hybridní výuka, našli malou skulinku. V rámci projektu HRDÁ ŠKOLA jsme zorganizovali vánoční jarmark. Přispěli do něj všichni, kdo chtěli, rodiče, děti i zaměstnanci.

Jarmark se konal ve středu 15.12. a ve čtvrtek 16.12.

Děkujeme všem zúčastněným - laskavým rodičům, nadšeným dětem a ochotným učitelům za úžasné vlastnoručně připravené vánoční výrobky.


Výdělek bude věnován dětskému oddělení do nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Prostě... DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM.A je tu úspěšné finále soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“

Před měsícem jsme vás informovali o úspěchu čtveřice našich žáků ve výtvarné soutěži „Zebra se za tebe nerozhlédne“, jež probíhala pod záštitou Policie ČR a jejíž téma bylo „Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?“ V krajském kole obsadili žáci krásná první a druhá místa a jejich práce postoupily do ústředního kola v Liberci.
Zde naši školu velmi úspěšně reprezentovalo výtvarné dílo Adélky z 5.A, oceněné vynikajícím 5.místem v rámci republiky. Diplom a ceny opět přivezl koordinátor prevence kpt. Mgr. Martin Hron z Krajského ředitelství Policie ČR v Jihlavě, který Adélce osobně pogratuloval na půdě naší školy ve středu 1.prosince 2021 a my se samozřejmě se srdečným blahopřáním připojujeme.

Informace k plošnému screeningovému testování ve školách

Informace k plošnému screeningovému testování ve školách Plošné screeningové testování ve školách proběhne v pondělí 22. 11. a 29. 11. 2021.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží potvrzení, že:

1. byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

3. absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

V případech, ve kterých se žák testování z jakéhokoliv důvodu nepodrobí, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (rouška).

Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE a ZDE.

Beseda o USA

Beseda o USAVe středu 10. listopadu jsme na naší škole opět přivítali pana Karla Kocůrka, známého cestovatele a hudebníka. Pro žáky druhého stupně si tentokrát připravil cestopisnou besedu o Spojených státech amerických, které patří k jeho nejoblíbenějším destinacím. Pozoruhodný výběr fotografií a videí přírody, kultury i života lidí doplněný poutavým komentářem pana Kocůrka bezesporu ozvláštnil běžný školní den. Hodinové přednášky se zúčastnili žáci samostatně po ročnících, což cestovateli dovolilo využívat různých úrovní angličtiny. I nejmladší šesťáci totiž přednášku vyslechli celou v jazyce anglickém. Pan Kocůrek zakončil prezentaci besedou, která proběhla už česky. Žáci se mohli ptát na různé zvídavé otázky, na které vstřícně odpovídal.

Žáci 6.B se bohužel kvůli karanténě účastnit nemohli, ale vzhledem k tomu, že je pan Kocůrek na naší škole vítaným hostem, jistě jim tato příležitost ve vyšším ročníku neujde.

Doufáme, že se všem zúčastněným beseda líbila a odnesli si z ní nejen poznatky, ale také touhu cestovat, poznávat jiné kultury a učit se cizím jazykům.

INFORMATORIUM 3-8

INFORMATORIUM 3-8 je oblíbený časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských a školních družinách. Najdeme v něm rozhovory s osobnostmi české pedagogiky, psychologie a dalších oblastí souvisejících s výchovou a vzděláváním, nápady na cvičení s dětmi, zajímavé hry a pracovní listy, zajímavosti, které „hýbou“ světem předškoláků a malých školáků. Pedagogové zde najdou články týkající se zdraví dětí i dospělých a též náměty pro tvořivou práci. Nechybí inspirace z mateřských škol. Časopis umožňuje nahlédnout do všeho, co zajímá mateřské školy a školní družiny.

Naše vychovatelky jej nejen již dlouhá léta odebírají a čerpají z něj informace, ale hlavně do něj aktivně přispívají a dělí se o své bohaté zkušenosti s ostatními. Výtvory našich šikovných dětí ze školní družiny tak můžeme často vidět i na hlavní stránce a autorské texty paní vedoucí školní družiny si lze přečíst v důležitých rubrikách .

Další snímky z časopisu jsou ke zhlédnutí na školních facebookových stránkách.

Chceme být HRDÁ ŠKOLA aneb Den bláznivých účesů v rámci projektu Schools United

Velmi rádi jsme se v letošním školním roce opět zapojili do populárního projektu SCHOOLS UNITED- Hrdá škola. Jeho cílem je oživit všední, mnohdy až stereotypní život ve školách. Úkolem účastníků projektu je realizovat vždy v jeden konkrétní den zábavné a kreativní aktivity pro žáky a pedagogy a umožnit všem zažít během často náročného procesu vzdělávání vtipné uvolnění. Důležitou přidanou hodnotou tohoto projektu je prohloubení pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky samotnými a mezi žáky a učiteli a rovněž sdílení zkušeností a napadů mezi školami.

Gratulace vítězům soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“

Dopoledne 3.listopadu 2021 přineslo pro čtyři žáky naší školy příjemné překvapení a radost, ale také gratulaci k postupu do ústředního kola výtvarné soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne." Téma výtvarně literární soutěže probíhající v říjnu 2021 pod záštitou Policie ČR znělo: „Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?" a žáci projevili nápaditost barevnými obrázky i návrhem komiksu. Výtvarné tvoření je současně podnítilo k přemýšlení nad rizikovými situacemi, které mohou vlivem nepozorného a lhostejného chování chodců a dalších účastníků silničního provozu nastat. Sami žáci si tak uvědomili, jak nebezpečný může být i častý fenomén současnosti – poslech hudby z chytrých telefonů, při kterém chodec přestává vnímat okolí a snadno může přehlédnout a přeslechnout například projíždějící auto.

Z prvního stupně v krajském kole soutěže uspěly Bára a Adélka z 5.A, které se umístily na 1. a 2.místě. Ocenění jim přivezl a ve škole osobně předal koordinátor prevence kpt. Mgr. Martin Hron z Krajského ředitelství Policie ČR v Jihlavě.
Za druhý stupeň školu úspěšně reprezentovali chlapci 7.ročníku, když Adam ze 7.C ve své kategorii zvítězil a Jakub ze 7.A výborným druhým místem zabodoval komiksem.
Děvčatům z 5.třídy i chlapcům sedmákům srdečně gratulujeme a přejeme, aby jejich díla zaujala i v ústředním kole soutěže.

Vyhlášení ředitelského volna - 18. 11. 2021

Vyhlášení ředitelského volna - 18. 11. 2021

Dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, je vyhlášen z organizačních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) na čtvrtek 18. 11. 2021 volný den pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

Česko- slovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIH SPOJUJE

Česko- slovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIH SPOJUJE

Zapojili jsme se do 12. ročníku úspěšného mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Je zaměřen na podporu čtenářství žáků základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií a na vzájemnou spolupráci mezi školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Projekt realizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně společně se Slovenskou pedagogická knižnicou v Bratislavě.

Slovenským partnerem naší školy se stala 3. Základní škola ve Zvolenu.

https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje

JAZYKOVÉ KURZY
CAMBRIDGE ENGLISH 2021/22

Vážení rodiče, na naší škole se budou opět otevírat kurzy Cambridge English pro děti 3. až 9. tříd, se zaměřením na aktivní využití jazyka.

Při hodinách se komunikuje výhradně v anglickém jazyce. Výuka je vedena hravou a zábavnou formou tak, aby studenty/děti zaujala, a aby si přirozeně osvojovali komunikativní dovednosti.

Kurzy mimo jiné připravují studenty na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English, které je možno skládat v Havlíčkově Brodě nebo přímo ve Žďáře nad Sázavou.

Stále ještě zůstal nedostatečně obsazen kurz středně pokročilých MOVERS pro 7.-8. ročník a kurz pro pokročilé KET pro 9. ročník.  

V případě zájmu kontaktujte jakéhokoli vyučujícího Aj  či přímo zástupce Cambridge English viz.kontakt níže s poznámkou ZŠ Palachova v předmětu.

Cena kurzu je 1.900,-/24 výuk.lekcí + učebnice (cena dle kurzu) a odehrává se přímo v prostorách školy. Na této škole je výuka vedena proškoleným lektorem přímo z dané školy.Informace a přihlášky:

Bc. Pavlína Nováková
Evropské centrum jazykových zkoušek
tel. 724 444 624
havlickuvbrod@elec.eu
www.elec.eu

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětemZapojili jsme se do celonárodního projektu Celé Česko čte dětem. 4. - 10. 10. proběhne již 11. ročník akce Týden čtení dětem. Vzhledem k epidemické situaci a nařízením MŠMT bude program upraven.

Organizace zahájení školního roku 2021/2022

Organizace zahájení školního roku 2021/20221. září 2021
Slavnostní zahájení školního roku proběhne v kmenových třídách:
• 1. ročník: 8:20 – 8:45 hodin (po preventivním screeningovém testování).
• 2. – 9. ročník: 8:00 – 9:40 hodin
Preventivní screeningové testování prvňáčků proběhne v prostoru školní jídelny od 7:40 hodin do 8:00 hodin, žáci ostatních ročníků budou testováni od 8:00 hodin ve svých kmenových třídách.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření (dospělí - respirátor, žáci - rouška).

Organizační pokyny:
- Všichni žáci vstupují do školní budovy hlavní vchodem (otevřen bude od 7:40 hodin), žáci se nepřezouvají. 
- Přihlášení žáci 1. stupně po skončení vyučování odcházejí do školní družiny.
- První školní den se ve školní jídelně vaří pouze pro přihlášené žáky 2. - 5. ročníku.
- Vydávání obědů bude probíhat z důvodu hygienických opatření podle následujícího   harmonogramu:
        9:40 – 10:00     2. ročník
      10:00 – 10:20     3. ročník
      10:20 – 10:40     4. ročník
      10:40 – 11:00     5. ročník

2. září 2021
Výuka:
• 1. ročník: 8:00 – 9:40 hodin
• 2. - 9. ročník: vyučování podle pravidelného rozvrhu

Organizační pokyny:
- Od 2. září 2021 se ve školní jídelně vaří pro přihlášené žáky 1. – 9. ročníku, s časovým harmonogramem vydávání obědů budou žáci i rodiče seznámeni 1. září.

- Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky 1. stupně.

3. září 2021
Výuka:
• 1. ročník: 8:00 – 10:45 hodin
• 2. - 9. ročník: vyučování podle pravidelného rozvrhu

 

Stránky naší školy na Facebooku

Stránky naší školy na FacebookuJsme aktivní na sociálních sítích. Zhlédněte naše stránky na FB a buďte nám blíž. Můžete se dostat "do zákulisí" výuky, prohlédnout si práce žáků, možná se i pobavit... Uvítáme zpětnou vazbu.

Děkujem za přízeň. 

P.S.
Na stránky se dostanete kliknutím na odkaz v pravém sloupci webových stránek, popř. přímo vyhledáním na Facebooku: 

Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy